Huurvoorwaarden

Algemene Voorwaarden huurwoning Vižňov

 1. Contractpartij als verhuurder is de eigenaar van de woning “Družstvo Adfino Huizenbeheer Tsjechië” te Náchod (CZ), verder te noemen “verhuurder”. Als vertegenwoordiger van verhuurder in Nederland treedt op Adfino Beheer BV te Driebergen-Rijsenburg.
 2. Mondeling of schriftelijk overeengekomen reserveringen worden definitief na ontvangst van een aanbetaling ten bedrage van 40% van de overeengekomen huursom. Indien deze aanbetaling niet binnen 2 weken na reservering door verhuurder is ontvangen, vervalt de reservering. De resterende huursom plus borgsom dienen tenminste 4 weken voor het begin van de huurperiode te zijn betaald.
 3. Indien de resterende huursom plus borgsom als bedoeld in artikel 2 niet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode is ontvangen, acht verhuurder zich vrij de woning aan derden te verhuren, onverminderd het recht van verhuurder op de resterende huursom verhoogd met eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Bijkomende kosten bestaan uit: (a) schoonmaakkosten, (b) beschikbaar stellen en wassen van bed-, bad– en keukenlinnen en (c) elektriciteits-verbruik (boven 150 kWh per week). Deze kosten dienen voor aanvang van de huurperiode met de huursom vooruit te worden betaald (a en b) of worden verrekend met de borgsom (c).
 5. Indien door de plaatselijke overheid toeristenbelasting wordt geheven dan is deze voor rekening van de huurder. Vooralsnog is er geen sprake van toeristenbelasting in Vižňov; wel zijn huurders van overheidswege verplicht zich in te schrijven in het gastenboek dat in het huis aanwezig is.
 6. Annulering door de huurder van een definitief geworden reservering dient zo spoedig mogelijk ter kennis van verhuurder te worden gebracht. Annulering door huurder geeft geen recht op restitutie van betaalde bedragen, behoudens de borgsom, of kwijtschelding van een nog te betalen huursom. Bij annulering door de verhuurder is deze tot niet meer vergoeding gehouden dan restitutie van de betaalde bedragen.
 7. Huurder is gehouden het gehuurde netjes te bewonen en al datgene te doen dat nodig is ter voorkoming van schade en al datgene na te laten dat het risico van schade of beschadiging van het gehuurde met zich mee brengt. Huurder vrijwaart verhuurder en zijn vertegenwoordigers nadrukkelijk van alle aanspraken die uit de huurovereenkomst en het gebruik van de woning (inclusief toebehoren als speeltoestellen, fietsen, e.d.) voort vloeien, alsmede voor ongevallen en diefstal. Schaden en vermissingen door toedoen of nalaten van huurder zullen door huurder worden vergoed.
 8. Huurder dient het gehuurde schoon achter te laten. De eindschoonmaak is verplicht af te nemen. Bij vertrek dient huurder de woning opgeruimd en bezemschoon achter te laten en ook de afwas dient te zijn gedaan. Vuilnis dient in de daarvoor bestemde afvalcontainer te zijn gedeponeerd.
 9. Huurder is gehouden de aanwijzingen door of namens verhuurder op te volgen en hem te allen tijde toegang te verschaffen tot het gehuurde.
 10. Huisdieren zijn toegestaan, mits hierover van te voren overleg is gepleegd met verhuurder. Verhuurder houdt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen m.b.t. soort en aantal huisdieren, extra schoonmaak, bijkomende vergoeding en dergelijke.
 11. Het is niet toegestaan de woning met meer personen te bewonen dan is overeengekomen.
 12. De woning is op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur beschikbaar en dient op de dag van vertrek om 10.00 uur te worden verlaten met inachtneming van artikel 8. Van deze aankomst– en vertrektijden kan in overleg met de beheerder worden afgeweken.
 13. De borgsom zal door verhuurder binnen 4 weken na afloop van de huurperiode aan huurder worden gerestitueerd, onder inhouding van eventueel door huurder nog aan verhuurder verschuldigde maar nog niet betaalde bedragen.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de huur– en verhuurovereenkomst.